Služby › Vytyčení hranice

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je významnou zeměměřickou činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle mapového podkladu. Mapovým podkladem je výsledek originálního mapování, pozemkových úprav a nebo v mapě technicky provedený a právně platný geometrický plán. Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejíž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.

Namísto vytyčení lze zaměřit skutečný průběh hranice, na které panuje "klidná držba". Toto však podmiňuje souhlas všech vlastníků, kteří s lomovým bodem sousedí. V takovém případě se vyhotoví geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Takový plán se pak jako nedilná součást listiny předloží k zápisu do katastru nemovitostí. Podrobně je o této problematice pojednánano na ČÚZK.

Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

» zpět
logo
© 2009, Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - Gefis
gefis@gefis.cz
+420 777 105 042
sídlo: Valašské Meziříčí
provozovna: Švábenice